Công thức tính trọng lượng ống thép theo Barem

Có nhiều phương pháp quy đổi, tính trọng lượng của ống thép nhưng phương pháp quy đổi trọng lượng theo Barem là phương pháp tính dễ dàng, phổ biến nhất được các nhà thầu và nhà máy sử dụng.

Công ty CP Kim khí Vật liệu Xây dựng xin giới thiệu công thức tính Barem như sau:

(OD - W) * W * 0.02466 * L
Trong đó:
OD: đường kính ngoài của ống thép (mm)
W: Độ dày của ống thép (mm)
L: chiều dài ống (mm)
Ví dụ:
Để tính trọng lượng của ống 273.1 mm dày 6.35 mm dài 6m ta tính như sau:
(273.1 - 6.35) * 6.35 * 0.02466 * 6 = 250.623 kg/6m